અમારું દર્પણ

અમારું દર્પણ
"વિચારવલોણું " - જે શિક્ષક પોતાના પાંચ વિદ્યાર્થીઓને પણ પ્રભાવિત ન કરી શકે એ શિક્ષકે પાનનો ગલ્લો ખોલવો જોઈએ- ગુણવંત શાહ , પ્રારબ્ધને અહીંયાં ગાંઠે કોણ? હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું હું તેજ ઉછીનું લઉં નહીં હું જાતે બળતું ફાનસ છું. -નરેન્દ્ર મોદી ,, બસ એટલી સમજ મને પરવરદિગાર દે, સુખ જ્યારે જ્યાં મળે, બધાના વિચાર દે,દુનિયામા કંઇકનો હું કરજદાર છું ચૂકવું બધાનું દેણ જો અલ્લાહ ઉધાર દે.- મરીઝ -- દુનિયામાં બે પ્રકારના માણસો છે. એક કામ કરનારા અને બીજા જશ લેનારા..-ડ્વાઇટ મોરો - ઘૂંટણિયે પડીને જીવવા કરતા આપણા પગ પર ઊભા રહીને મરવું વધારે બહેતર છે..-રૂઝવેલ્ટ :- ".

August 24, 2017


વર્ગખંડમા પ્રિન્ટ કરીને લગાવવાના લર્નિંગ આઉટકમ (અધ્યન નીષ્પત્તિઓ )ના પોસ્ટર ડાઉનલોડ કરવા માટે અમારીશાળાની વેબસાઈટ www.kardejkanyashala.blogspot.in ની મુલાકાત લેવા અનુરોધ છે.....રોહિત ચૌહાણ -શ્રી કરદેજ કન્યાશાળા                          લર્નિગ આઉટકમ પોસ્ટર્સ
Sr. No.
Detail
View
download
1
અંગ્રેજી
2
ગુજરાતી
3
હિન્દી
4
સંસ્કૃત
5
ગણિત
6
વિજ્ઞાન
7
સામાજિક વિજ્ઞાન
8
પર્યાવરણ ૩ થી પ
9
વિશિષ્ટ કૌશલ્‍્ય
10
પુરવણી સંકલન

1 comment:

Sarkari Exaam Result said...

thank you for this useful information. Keep sharing such useful information.
Visit:

Sarkari Naukri
sarkari exam result
govt jobs in india